Kristus ir augšāmcēlies! Iepriekšējā „Katoļu Baznīcas Vēstneša” numurā varēja iepazīties ar m. Zinaidas, Marijas leģiona Komīcija prezidentes Latvijā, vēstuli. Tajā ikviens aicināts uz aktīvāku draudžu locekļu iesaistīšanos Marijas leģiona kalpošanā un cita starpā pieminēta arī organizācija „Caritas”.

„Caritas Latvija”, kā arī Caritas brīvprātīgie ļoti augstu vērtē Marijas leģionāru darbību visā Latvijā – gan kalpošanas apmēra, gan lūgšanas gara un neatlaidības dēļ, ar kuru tiek meklētas un iegūtas dvēseles Kristum, kas ir patiešām visu mūsu centienu mērķis.

Tomēr izlasot minēto vēstuli, redzam, ka Latvijas sabiedrībā nav iesakņojusies izpratne un patiess priekšstats par Caritas darba būtību, tāpēc vēlamies sniegt nelielu paskaidrojumu par savu darbību, tās mērķiem un iedvesmas avotiem. Tam kalpos šī vēstule, bet vēl vairāk rakstiņi par Caritas darbību nākamajos „Katoļu Baznīcas Vēstneša” numuros.

Baznīcā gan t.s. materiālās, gan garīgās palīdzības sniegšana savu iedvesmu smeļ Evaņģēlijā. Var pat teikt, ka tās ir kā vienas kalpošanas divas dabas, divas rokas, kuras viena otrai ir nepieciešamas. Šie abi kalpošanas aspekti ir cieši saistīti un nav viens no otra atdalāmi. Arī materiālās palīdzības sniegšanas mērķis ir evaņģelizācija un cilvēku (gan to, kuri palīdzību saņem, gan to, kuri to sniedz) tuvināšana Kristum. Vēl svarīgāka par materiālo atbalstu, ko saņem cilvēks, ir sniegtā cerība un liecība, ka ir Kāds, kurš viņu nesavtīgi mīl.

Caritas kalpošana katrā draudzē atšķiras – atbilstoši draudzes vajadzībām un iespējām, tāpēc turpmākajos „Katoļu Baznīcas Vēstneša” numuros iepazīstināsim gan ar Caritas brīvprātīgajiem, gan dažādiem kalpošanas veidiem, lai tādējādi liecinātu par garīgās un materiālās palīdzības sniegšanas nedalāmību.

Nākamajā numurā pastāstīsim par Valmieras katoļu draudzes Caritas grupu, kas šogad svin savas darbības piecu gadu jubileju.

Caritas brīvprātīgie savā kalpošanā labprāt sadarbotos ar Marijas leģionāriem. Tieši leģionāri ir tie, kuri ļoti labi zina, kādas materiālās vajadzības ir cilvēkiem, kurus viņi satiek un apmeklē, veicot savu kalpojumu. Savukārt Caritas brīvprātīgie var sniegt palīdzīgu roku, atbildot šīm vajadzībām saskaņā ar sava aicinājuma specifiku.

Karitatīvā kalpošana jeb žēlsirdības darbu veikšana ir katra kristieša aicinājums. Mūsu kā „Caritas Latvija”, Latvijas Romas Katoļu Baznīcas karitatīvās organizācijas, pirmais mērķis ir kristīgās mīlestības veicināšana, ko šobrīd visuzskatāmāk cenšamies realizēt caur Caritas jeb žēlsirdības grupu attīstīšanu draudzēs. Apliecināt savu mīlestību Kristum caur praktisku kalpošanu tuvākajam ir aicināts ikviens ticīgais.

Nr. 9 (513) 2015. gada 9. maijā