„Lai arī visām Baznīcas liturģiskajām svinībām piemīt savs lielums, tomēr Vasarsvētki ir īpaši lieli” svētdien, Svētā Gara nosūtīšanas svētkos, teica pāvests Benedikts XVI. Uzrunājot dievkalpojuma dalībniekus Vatikāna bazilikā, viņš atgādināja, ka šie svētki tiek svinēti 50. dienā pēc Lieldienām, tie ir Kristus nāves un augšāmcelšanās notikuma piepildījums, jo Baznīcai šai dienā ir dāvāts Svētais Gars. Tās pirmssākumos apustuļi kopā ar Kristus māti Mariju bija sapulcējušies Jeruzalemes Pēdējo Vakariņu namā. Viņi bija vienojušies lūgšanās, pazemīgi un uzticīgi gaidot Tēva apsolījumu, par kuru viņiem bija pavēstījis Jēzus, proti, ka viņi tiks kristīti Svētajā Garā un saņems Svētā Gara spēku (sal. Apd 1, 5.8). 

Lasīt tālāk: „Zaudētais Draugs no jauna ir klātesošs” 

Rīgas arhibīskapa - metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna Vasarsvētkos, 12. jūnijā, Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzē

(..) Pie mums Latvijā nav pilsoņu kara, bet daudzās valstīs ir - Lībijā, Afganistānā, Somālijā - atsevišķas grupas vienā valstī cīnās viena pret otru. Bet tad, kad atnāk Dieva Gars, šīs cīņas beidzas, jo Dieva Gars atklāj Dieva vīziju attiecīgajam cilvēkam, draudzei vai tautai. Tad ikviens pārkāpj pāri savam egoismam, savam „es”, un cilvēki sāk sadarboties viens ar otru kopēja mērķa labā. Lai tas notiktu, svarīgi ir vairāki momenti. 

Lasīt tālāk: Kad draudzi piepilda Dieva Gars, nāk vienotība un savstarpēja sapratne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jēzu tagad bija piepildījis Svētais Gars, un Viņš atgriezās no Jordānas Svētā Gara pilns (sal. Lk 4, 1; 14; 18).

Evaņģēlija stāsts par Jēzus Kristību Jordānas upē, ar ko sākas Labā Vēsts, aptver vīzijas (skatīšanas) noslēgumu un misijas sākumu, jo Viņš redzēja pār sevi atveramies debesis un Svēto Garu nonākam un dzirdēja Tēvu sakām: „Tu esi mans mīļotais Dēls, kurš man ļoti patīk!” (Mk 1, 10-11) Citiem vārdiem sakot, Viņam bija sava mesiāniskā uzdevuma vīzija (atvērtās debesis) un īpaša šajā nolūkā sniegta svaidījuma pieredze (Gara nonākšana). Tagad Viņš bija piepildīts ar Svēto Garu, tādējādi saņemot gudrību zināt, ko darīt, un spēku to arī paveikt. Viņš apzinājās, ka no Tēva ir saņēmis autoritāti sludināt pestīšanas Labo Vēsti un Svētā Gara spēku darīt pestīšanas labos darbus. Pēteris vēlāk atklāja, kas ir šādas tik neticamas autoritātes un varas avots: „Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidīja nācarieti Jēzu, kurš staigāja, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.” (Apd 10, 38) Taču šī pieredze bija domāta kā paraugs, lai motivētu, un kā kanāls, lai dāvātu varu Jēzus apustuļiem un Viņa mācekļiem paaudžu paaudzēs. 

Lasīt tālāk: Pirmie Vasarsvētki Jeruzalemē

Dārgie brāļi un māsas, esam sapulcējušies kopā ar Mariju, Kristus Māti, līdzīgi kā apustuļi Jeruzalemes jumtistabiņā. Pēdējās dienas pirms Vasarsvētkiem − dienas, kad Kristus no šīs zemes uzkāpa pie Tēva, − tiem bija īpaši intensīvs lūgšanu laiks. Un arī mums. No viņu sirdīm tāpat kā no mūsējām izlaužas sauciens, kuru atrodam šodienas liturģijas centrā: „Lai nāk Tavs Gars un atjauno zemes vaigu!” (sal. Ps 104, 30) Kristus teica: „Es (...) lūgšu Tēvu, un Viņš jums dos citu Iepriecinātāju.” (Jņ 14,16) Tātad visi apustuļi kopā ar Mariju vienojas šajā viņu Skolotāja lūgumā. Lūdz Iepriecinātāju, kas ir Patiesības Gars, lūdz Aizstāvi. 

Lasīt tālāk: Lai nāk Tavs Gars un atjauno zemes vaigu! Jāņa Pāvila II sprediķis šai liturģiskajai nedēļai  

„Es atnācu, lai avīm būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā” (Jņ 10, 10)

Jāņa Pāvila II teiktais Labā Gana svētdienā

Jūs esat Baznīcas dzīvie spēki Baznīcā; ziniet to, vēlieties to un par to jums ir jābūt! Un esiet tie, jo tā vēlas Kungs, kas jūs ir aicinājis. Gara sakopotībā un lūgšanā lai nobriest jūsu izvēle, kuru pieņemsiet un kuru pilnīgi noteikti jums ir jāpieņem attiecībā uz savu nākotni. Ja Kunga balss izskan jūsu sirds dziļumos, paklausiet tai: „Šodien uzklausiet Viņa balsi: „Nenocietiniet savas sirdis!”” (Ps 95 (94), 8)

Lasīt tālāk: Jāņa Pāvila II teiktais Labā Gana svētdienā