6808

Kunga piedzimšana ir apbrīnojamais noslēpums, ko Baznīca svin liturģijā, ļaudamās izbrīnam par tik diženo klātbūtnes dāvanu. Adventa liturģiskie teksti sagatavo sirdis uzņemt šo dāvanu, jo īpaši pēdējās dienās no 17. līdz 24.decembrim, kas tuvina Kunga dzimšanas svinības. Šajā laikā Stundu liturģija kļūst arvien svinīgāka, pateicoties rūpīgai psalmu antifonu izvēlei, kas aizvien tiešāk lūdzošo Baznīcu virza pretī lielajai atnākšanai. Turklāt vesperēs pirms Magnificat dziedājuma tiek skandētas „lielās”, jeb „O” antifonas, kas balstās Svēto Rakstu dārgumos un priekšvēstījumos par Mesiju un šajās dienās kļūst par Dieva tautas saucienu Pestītājam. Šīs lielās Adventa antifonas pakāpeniski iezīmē ceļu, kas ved tieši tuvojošos svētku sirdī, liekot pieaugt gaidām un iepriecinot ar klātbūtni.
Šie īpašie dziedājumi tiek saukti par adventa O-antifonām, jo visas iesākas ar „O!” izsaucienu. Tie pauž Baznīcas izbrīnu, gadsimtu gaitā nenogurstoši kontemplējot Noslēpumu. Romas Baznīcas liturģija pazīst septiņas O-antifonas, katrai dienai pa vienai, kas priekšvēsta Kunga piedzimšanas svētkus. Tās visas vēršas pie Jēzus Kristus. Varam teikt, ka tie ir sava veida mesiāniskie izsaukumi, kas aicina nākt to, kurš ir apsolīts Vecajā Derībā, lai glābtu savu tautu. Šie teksti apliecina apustuļa Pāvila vārdus, kas balstīti uz pravieša Joela grāmatā teikto: „Katrs, kas piesauks Kunga vārdu, tiks pestīts.” (Sal. Rom 10,13 un Jl 3,5)

Lasīt tālāk: O-antifonas