8. fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (Evaņģēlija prieks). Sākums 480. numurā

 IV. MISIJA, KAS TIEK ĪSTENOTA CILVĒCISKO IESPĒJU ROBEŽĀS

 40. Baznīcai, kas ir mācekle misijā, ir jāaug savā atklāsmē saņemtā Vārda interpretācijā un patiesības izpratnē. Eksegētu un teologu uzdevums ir strādāt pie tā, lai „varētu nobriest Baznīcas spriedums”[1]. Citādā veidā to dara arī pārējās zinātnes. Tā, piemēram, runājot par sociālajām zinātnēm, Jānis Pāvils II ir teicis, ka Baznīca pievērš uzmanību zinātnes pētījumiem, „lai gūtu konkrētus ieteikumus, kas tai palīdzētu veikt savu maģistērija misiju”[2].

Lasīt tālāk: Iziesim, iziesim, lai piedāvātu visiem Jēzus Kristus dzīvi!

 Latvijas Bīskapu konferences atklātā vēstule

Pēckara Eiropas apvienošanās process neapšaubāmi ir nesis ieguvumus tajā iekļautajām tautām – tās ir pārstājušas karot savā starpā un lielā mērā ir nojaukti naida un atsvešinātības mūri starp mūžsenajiem pretiniekiem, dodot vietu konstruktīvai sadarbībai. Tomēr sākotnējais Eiropas apvienošanās projekts, kas bija balstīts ne tikai uz ekonomisko sadarbību, bet arī uz kopīgām vērtībām, šobrīd ir nopietni apdraudēts. Eiropas Savienība atrodas krustpunktā, tā šobrīd piedzīvo nopietnu identitātes krīzi, nav vienprātības attiecībā uz to, kādas ir Eiropas integrācijas projekta ilgtermiņa prioritātes. Ekonomiskā krīze, kas aizsākās 2008. gadā, ir vājinājusi tajā ietilpstošo valstu savstarpējo uzticēšanos un izraisījusi nabadzības līmeņa pieaugumu. Demogrāfiskie rādītāji gan Eiropā kopumā, gan arī Latvijā ir traģiski.

Lasīt tālāk: Par Latvijas nākotni domājot

7. fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (Evaņģēlija prieks). Sākums 480. numurā)

 34. Ja gribam visu uztvert misijas aspektā, tas jāattiecina arī uz veidu, kā savu vēsti nododam citiem. Mūsdienu pasaulē, kurai raksturīga nekavējoša komunikācija un nereti tendencioza mediju satura atlase, vairāk nekā jebkad iepriekš pastāv risks, ka mūsu pasludinātā vēsts tiks parādīta izkropļotā veidā un reducēta uz atsevišķiem otršķirīgiem aspektiem. No tā izriet, ka daži jautājumi, kas ir Baznīcas morālās mācības daļa, tiek izrauti no konteksta, kas piešķir tiem jēgu. Visnopietnākās problēmas rodas tad, kad mūsu pasludinātā vēsts tiek identificēta ar šiem otršķirīgajiem (kaut arī nenoliedzami svarīgajiem) aspektiem, kas vieni, paši par sevi neparāda īsto Jēzus Kristus vēsts būtību. Tad mums jābūt reālistiem, mēs nedrīkstam kā pašsaprotamu lietu pieņemt, ka mūsu sarunu biedri pilnībā pārzina to pamatu, uz kura balstās mūsu teiktais, vai ka viņi spēj sasaistīt mūsu runas ar Evaņģēlija būtisko kodolu, kas tām piešķir jēgu, skaistumu un pievilcību.

Lasīt tālāk: MISIJAI JĀNĀK NO EVAŅĢĒLIJA SIRDS

6. fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (Evaņģēlija prieks)

(sākums 480. numurā)

27. Es sapņoju par misionāro izvēli, kas spēj pārveidot visu tā, ka paražas, stils, grafiki, runas veids un visas Baznīcas struktūras kļūst par piemērotu gultni mūsdienu pasaules evaņģelizācijai nevis Baznīcas pašsaglabāšanai. Struktūru pārveide, ko prasa pastorālā atgriešanās, var tikt saprasta tikai sekojoši: rūpēties, lai visas šīs struktūras kļūtu misionārākas, lai parastā pastorālā kalpošana visās tās formās būtu ekspansīvāka un atvērtāka, lai pastorālie kalpotāji vienmēr ieņemtu „iziešanas” nostāju un tādējādi tiktu veicināta pozitīva reakcija no visu to cilvēku puses, kuriem Jēzus piedāvā Savu draudzību. Kā Jānis Pāvils II savulaik teica Okeānijas bīskapiem: „Lai nepieļautu Baznīcas zināma veida noslēgšanos sevī, katra tās atjaunotnes pasākuma mērķim ir jābūt misijai.”[1]

Lasīt tālāk: Nepieciešama draudžu pārveide un atjaunotne

5. fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (Evaņģēlija prieks) (sākums 480. numurā)

19. Evaņģelizācija notiek, paklausot Jēzus misionārajam norīkojumam: „Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā, mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt 28, 19–20) Šajās rindiņās atklājas brīdis, kad Augšāmcēlies Jēzus sūta savējos sludināt Evaņģēliju vienmēr un visur, lai ticība uz Viņu izplatītos visās zemes malās.

Lasīt tālāk: Evaņģēlija prieks pienākas visiem