4. fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (Evaņģēlija prieks) (sākums 480. numurā)

14. Ieklausoties Garā, kas palīdz mums kopībā atpazīt laika zīmes, 2012. gada 7. – 28. oktobrī notika XIII kārtējā Bīskapu sinodes Ģenerālā asambleja, kuras tēma bija „Jaunā evaņģelizācija kristīgās ticības tālāknodošanai”. Tajā tika atgādināts, ka jaunā evaņģelizācija ir aicinājums visiem un ka pamatā tā īstenojas trīs sfērās.[1] Pirmkārt, jāpiemin parastās pastorālās kalpošanas sfēra, ko „atdzīvina Gara liesmas, kas liek iedegties to ticīgo sirdīm, kuri regulāri piedalās Kopienas dzīvē un

Lasīt tālāk: Jaunā evaņģelizācija ticības tālāknodošanai

3. fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (Evaņģēlija prieks)

(sākums 480. numurā)

9. Labais vienmēr tiecas izpausties. Katra autentiska patiesības un skaistuma pieredze jau pati meklē izplatīšanās ceļus, un katrs cilvēks, kas izdzīvo dziļu atbrīvošanu, līdz ar to iegūst lielāku jūtīgumu attiecībā uz citu vajadzībām. Izplatoties labais iesakņojas un attīstās. Ja gribam dzīvot ar cieņu un piepildīti, mums nav citas iespējas, kā iepazīt citus un censties darīt viņiem labu. Tāpēc mums nevajadzētu brīnīties par dažiem svētā Pāvila izteikumiem: „Kristus mīlestība mūs pārņem” (sal. 2 Kor 5, 14) un „Bēdas man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!” (1 Kor 9, 16)

Lasīt tālāk:  Maigais un mierinošais prieks evaņģelizēt

Publicējam 2. fragmentu no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium

(Evaņģēlija prieks)

5. Evaņģēlijs, kurš pauž Kristus krusta godību, nepārtraukti aicina mūs priecāties. Ar pāris piemēriem vajadzētu būt pietiekami. "Priecājies!" sveicinot Mariju, saka eņģelis (Lk 1, 28). Marijas apciemojums liek Jānim aiz prieka sakustēties viņa mātes Elizabetes miesās (Lk 1, 41). Savā slavas dziesmā Marija sludina: "Mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā." (Lk 1, 47) Kad Jēzus sāk savu kalpojumu, Jānis izsaucas: "Šis mans prieks tad nu ir piepildījies." (Jņ 3, 29) Arī pats Jēzus gavilēja Svētajā Garā (Lk 10, 21). Viņa vēsts nes mums prieku: "To Es jums sacīju, lai Mans prieks paliktu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs." (Jņ 15, 11) Mūsu kristiešu prieks atjaunojas no Viņa sirds pārpilnības avota. Viņš sola saviem mācekļiem: "Jūs skumsiet, bet jūsu skumjas pārvērtīsies priekā." (Jņ 16, 20) Viņš turpina sakot: "Bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un jūsu prieku neviens jums neatņems." (Jņ 16, 22) Mācekļi kļuva līksmi (Jņ 20, 20), redzot augšāmcēlušos Kristu. Apustuļu darbos mēs lasām, ka pirmie kristieši "lauza maizi un, gavilējot ar vientiesīgu sirdi, pieņēma barību" (Apd 2, 46). Lai kur arī mācekļi devās, tur bija liels prieks (Apd 8, 8); pat vajāšanās viņi bija prieka piepildīti (Apd 13, 52). Jaunkristītais Kristus sekotājs gāja savu ceļu priecājoties (Apd 8, 39), bet apustuļa Pāvila uzraugs apcietinājumā "priecājās kopā ar visu savu namu, ticēdams Dievam" (Apd 16, 34). Kāpēc gan arī mums nepievienoties šai varenajai prieka straumei?

Lasīt tālāk: Prieks plūst no bezgalīgās Dieva mīlestības 

Publicējam 1. fragmentu no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium (Evaņģēlija prieks)

1. Evaņģēlija vēsts prieks piepilda sirdis un dzīvo tajos, kuri ir sastapuši Jēzu. Tie, kas ir pieņēmuši Viņa pestīšanu, ir atbrīvoti no grēka, ciešanām, iekšēja tukšuma un vientulības. Esot ar Kristu, prieks arvien atdzimst no jauna. Šajā aicinājumā es vēlos iedrošināt kristiešus ticībā, lai tie uzsāktu jaunu nodaļu evaņģelizācijā, kuru iezīmē šis prieks, norādot jaunus virzienus Baznīcas ceļā turpmākajos gados.

 

Lasīt tālāk: Prieks, kurā dalāmies, vienmēr atdzimst no jauna